Thành tựu:
– Tạo nhận thức về lợi ích của Marketing Online tại Đà Nẵng với mức tăng trưởng 10 lần so với thời điểm cách đây 3 năm.
– Thúc đẩy mạnh lĩnh vực BĐS đất biển Đà Nẵng, thông quá đó làm nóng thị trường đất biển Đà Nẵng để hút đầu tư.

Nhân tố làm nên Brandee:

Con người là tài sản duy nhất mà chúng tôi có. Nên để hiểu về Brandee thì vui lòng tìm hiểu những con người tại đây.