Làm cách nào để xóa Trình quản lý doanh nghiệp của tôi?

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 7 tháng trước
Sau khi bạn xóa Trình quản lý kinh doanh, hành động này sẽ không thể đảo ngược. Khi xóa doanh nghiệp, bạn cũng sẽ xóa nội dung mình đã tạo, quản lý, chia sẻ và sử dụng.
Việc xóa doanh nghiệp cũng sẽ xóa vĩnh viễn:
  • Nhóm nguồn sự kiện

  • Thư viện tài sản

  • Dự án

Khi bạn xóa doanh nghiệp của mình, chúng tôi cũng sẽ gỡ mọi quyền truy cập mà bạn có đối với doanh nghiệp khác, chẳng hạn như Trang, tài khoản quảng cáo và Facebook pixel của họ. Mọi quyền bạn đã chia sẻ với doanh nghiệp khác cũng sẽ bị thu hồi.

  • Trang: Có thể chuyển các Trang được thêm vào Trình quản lý kinh doanh sang một Trình quản lý kinh doanh khác hoặc chuyển về trang cá nhân của chủ sở hữu Trang. Ví dụ: nếu có người đã chia sẻ với bạn quyền truy cập vào Trang của họ, thì Trang đó sẽ chuyển về trang cá nhân của họ. Tương tự, nếu bạn tự tạo Trang thì Trang này sẽ chuyển về trang cá nhân của bạn.

  • Tài khoản quảng cáo: Khi bạn xóa Trình quản lý kinh doanh, mọi tài khoản quảng cáo được liên kết với Trình quản lý kinh doanh đó sẽ bị xóa vĩnh viễn, trừ khi bạn chọn chuyển những tài khoản này sang Trình quản lý kinh doanh khác.

Lưu ý: Không phải Trình quản lý kinh doanh nào cũng đủ điều kiện để xóa. Nếu bạn gặp sự cố, hãy khắc phục sự cố khiến bạn không thể xóa Trình quản lý kinh doanh.

Tất cả những người có vai trò trong Trình quản lý kinh doanh vẫn giữ lại cấp độ quyền mà họ được chỉ định đối với mỗi Trang và tài khoản quảng cáo. Để tiếp tục làm việc trên Trang và tài khoản quảng cáo, mọi người nên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của họ để truy cập.

Trước khi bắt đầu

- Bạn phải là quản trị viên Trình quản lý kinh doanh mà mình muốn xóa.

- Xóa Trình quản lý kinh doanh

- Cách xóa Trình quản lý kinh doanh:

1. Mở Cài đặt cho doanh nghiệp, chọn doanh nghiệp muốn xoá. 
2. Nhấp vào Thông tin doanh nghiệp.

 

3. Nhấp vào Xóa vĩnh viễn doanh nghiệp và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

 

Lưu ý: Tài khoản quảng cáo được liên kết với doanh nghiệp sẽ bị xóa vĩnh viễn trừ khi bạn chọn chuyển những tài khoản này sang Trình quản lý kinh doanh khác.

Để đảm bảo tính bảo mật của mỗi doanh nghiệp, doanh nghiệp của bạn sẽ có khoảng thời gian chờ xóa là 24 giờ. Sau 24 giờ, bạn sẽ không thể mở lại các doanh nghiệp đã xóa.

Nguồn (Facebook): Xóa Trình quản lý doanh nghiệp.

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 7 tháng trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận