Instagram

30/11/2019

Tìm hiểu cách quảng cáo trên Instagram khác với quảng cáo trên Facebook như thế nào và cách điều chỉnh quảng cáo của bạn cho phù hợp với đối tượng riêng biệt này.

Tạo quảng cáo trên Instagram trong Trình quản lý quảng cáo

* Nguồn: Facebook