Ngân sách

30/11/2019
Số tiền tối đa bạn sẵn sàng chi tiêu cho quảng cáo, trung bình mỗi ngày hoặc trong toàn bộ thời gian của quảng cáo được lên lịch.
Cột này không áp dụng cho chiến dịch hoặc quảng cáo, chỉ áp dụng cho nhóm quảng cáo.

* Nguồn: Facebook