Mục tiêu

30/11/2019

Thiết lập cấu hình cho phép bạn theo dõi các tác vụ có giá trị, hoặc chuyển đổi, xảy ra trên trang web hoặc ứng dụng trên thiết bị di động.

Mục tiêu cho phép bạn tính toán trang web hoặc ứng dụng của bạn đáp ứng các mục tiêu ở mức độ nào. Bạn có thể thiết lập Mục tiêu riêng để theo dõi các hành động rời rạc, như giao dịch với chi phí mua hàng tối thiểu hoặc lượng thời gian đã bỏ ra trên màn hình. Mỗi khi người dùng hoàn thành một mục tiêu, một chuyển đổi được ghi vào tài khoản Analytics của bạn.

Các tài nguyên có liên quan

* Nguồn: Google Analytics