Thẻ

30/11/2019

Đoạn mã JavaScript gửi thông tin đến bên thứ ba, chẳng hạn như Google. Mã theo dõi Analytics là ví dụ về thẻ.

Thẻ là đoạn mã JavaScript gửi thông tin đến bên thứ ba, chẳng hạn như Google. Thẻ thu thập dữ liệu, nhắm mục tiêu chiến dịch quảng cáo, theo dõi quảng cáo và thực hiện các chức năng khác. Mã theo dõi Analytics là ví dụ về thẻ. Nếu bạn không sử dụng giải pháp quản lý thẻ, chẳng hạn như Trình quản lý thẻ của Google, bạn cần phải thêm các đoạn mã JavaScript này trực tiếp vào mã nguồn của trang web.

Các tài nguyên có liên quan

* Nguồn: Google Analytics