Giá

30/11/2019

Đây là số tiền trung bình bạn thanh toán cho mỗi lần nhấp (CPC) hoặc 1.000 lần hiển thị (CPM). Tìm hiểu thêm về cách lập hóa đơn quảng cáo trên Facebook.

* Nguồn: Facebook