Đăng xuất hoặc xóa tài khoản khỏi YouTube trên TV

30/11/2019

Nếu có quyền truy cập vào thiết bị, bạn hãy đăng xuất và xóa tài khoản theo các bước sau:

Cách đăng xuất:

 1. Mở ứng dụng YouTube trên TV.
 2. Chọn menu bên trái.
 3. Chọn biểu tượng Tài khoản để mở trang tài khoản.
 4. Chọn hồ sơ Khách rồi nhấp vào "Sử dụng Tài khoản".

Cách xóa tài khoản của bạn khỏi thiết bị:

 1. Mở ứng dụng YouTube trên TV.
 2. Chọn menu bên trái.
 3. Chọn biểu tượng Tài khoản để mở trang tài khoản.
 4. Chọn tài khoản của bạn trong danh sách rồi nhấp vào “Xóa tài khoản”.

Nếu không còn quyền truy cập vào thiết bị hoặc muốn đăng xuất từ ​​xa, bạn hãy làm như sau:

Đối với Xbox

 1. Mở https://myaccount.google.com/permissions trên thiết bị bất kỳ.
 2. Chọn “Ứng dụng YouTube dành cho Xbox” trong danh sách ứng dụng của Google.
 3. Chọn “Xóa quyền truy cập”.

Đối với PlayStation 4

 1. Mở https://myaccount.google.com/permissions trên thiết bị bất kỳ.
 2. Chọn “PlayStation Network” trong danh sách ứng dụng bên thứ ba có quyền truy cập tài khoản.
 3. Chọn “Xóa quyền truy cập”.

Đối với Android TV

 1. Mở https://myaccount.google.com/permissions trên thiết bị bất kỳ.
 2. Chọn TV Android của bạn trong danh sách Thiết bị.
 3. Chọn “Xóa quyền truy cập”.
Lưu ý: Việc xóa Android TV khỏi danh sách thiết bị sẽ xóa hoàn toàn Tài khoản Google của bạn khỏi Android TV.

Đối với tất cả các thiết bị khác

 1. Mở https://myaccount.google.com/permissions trên thiết bị bất kỳ.
 2. Chọn “YouTube trên TV” trong danh sách ứng dụng của Google.
 3. Chọn “Xóa quyền truy cập”.

* Nguồn: Youtube