Address

30/11/2019
"Nhận diện trực tuyến cho cho một máy tính hoặc một web. Thường là địa chỉ URL cho trang web và ký hiệu @ cho email.
Nghĩa là, máy tính của bạn tìm thấy vị trí trên đường cao tốc thông tin .."