Display URL

30/11/2019

URL trang web thực sự thấy trong quảng cáo văn bản PPC. URL hiển thị thường xuất hiện dưới dạng dòng cuối cùng trong quảng cáo; Nó có thể là một đường dẫn đơn giản cho URL thực tế dài hơn mà không được hiển thị.