Hoạt động

30/11/2019
Tổng số lần pixel Facebook kích hoạt mỗi ngày trong 7 ngày qua. Nếu pixel được liên kết với quảng cáo trên Facebook, thì bạn có thể xem số lượt chuyển đổi từ các quảng cáo đó trong phần Báo cáo quảng cáo.