Hyperlink

30/11/2019
Đây là liên kết có thể nhấp được trong văn bản hoặc đồ hoạ trên một trang web đưa bạn đến một nơi khác trên cùng một trang, một trang khác hoặc một trang khác. Đây là chức năng mạnh mẽ và quan trọng nhất của truyền thông trực tuyến. Các siêu liên kết đang cách mạng hóa cách thức thế giới nhận được thông tin.