Miền

30/11/2019
Sơ đồ được sử dụng cho tổ chức hợp lý hoặc vị trí của web. Nhiều người cũng sử dụng tên miền để tham khảo một trang web cụ thể.