Nhân khẩu học

30/11/2019
Dữ liệu thống kê hoặc đặc điểm xác định phân đoạn của một quần thể. Một số nền tảng online marketing, chẳng hạn như AdCenter và AdWords, cho phép bạn nhắm mục tiêu quảng cáo tại các trang web hoặc người tìm kiếm phù hợp với một nhân khẩu học cụ thể. Một số điểm dữ liệu nhân khẩu học phổ biến là giới tính, độ tuổi, thu nhập, giáo dục, vị trí, v.v.