Sales

30/11/2019
Bất kỳ một số hoạt động được thiết kế để thúc đẩy việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ của khách hàng. Bán hàng có thể được thực hiện trực tiếp hoặc qua điện thoại, qua e-mail hoặc phương tiện truyền thông khác. Quá trình nói chung bao gồm các giai đoạn như đánh giá nhu cầu của khách hàng, trình bày các tính năng và lợi ích của sản phẩm để
giải quyết những nhu cầu và đàm phán về giá cả, sự phân phối và các yếu tố khác.