Sự kiện trong ứng dụng

30/11/2019

Sự kiện trong ứng dụng là những hành động mà mọi người thực hiện khi dùng ứng dụng của bạn. Với Tối ưu hóa sự kiện trong ứng dụng (AEO), bạn có thể sử dụng sự kiện bất kỳ trong 14 sự kiện trong ứng dụng tiêu chuẩn của Facebook để tối ưu hóa quảng cáo nhằm tiếp cận những người có khả năng thực hiện các hành động nhất định nhất trong ứng dụng.

Ví dụ: giả sử bạn muốn chạy chiến dịch để thu hút mọi người tải xuống ứng dụng trò chơi mới, đồng thời bạn cũng muốn đảm bảo những người đã tải xuống ứng dụng cũng sẽ chơi và thích trò chơi. Với AEO, bạn có thể tối ưu hóa quảng cáo cho một sự kiện trong ứng dụng, chẳng hạn như Bài đã qua để hiển thị quảng cáo cho những người có khả năng tải xuống ứng dụng, đồng thời qua bài mới trong trò chơi. Bạn cũng có thể tối ưu hóa cho mua hàng trong ứng dụng bằng sự kiện trong ứng dụng "Đã mua" trong AEO.

THIẾT LẬP

Bạn có thể thiết lập Tối ưu hóa sự kiện trong ứng dụng bằng cách yêu cầu nhà phát triển ứng dụng truy cập trang web Facebook for Developer.