Tính liên quan

30/11/2019
"}" data-sheets-userformat="{"2":1061377,"3":[null,0],"12":0,"15":"Arial","16":10,"23":2}">Đo lường mức độ hữu ích của kết quả tìm kiếm mà người dùng tìm được. Nhiều công cụ tìm kiếm cũng thiên về kết quả tìm kiếm tự nhiên hơn là các kết quả trả tiền