Điểm tiếp xúc

30/11/2019

Tổng số lượt hiển thị, lượt click và lượt truy cập đã xảy ra trước chuyển đổi dựa trên dữ liệu nhận được từ các kết nối theo dõi, pixel, ứng dụng hoặc nhóm sự kiện offline của bạn.

Cách sử dụng

Điểm tiếp xúc cho bạn biết số lần mọi người tương tác với quảng cáo của bạn theo bất kỳ cách nào. Nếu mục tiêu của bạn là tạo ra lưu lượng truy cập, thì hãy xem xét lượt click hoặc lượt truy cập. Nếu mục tiêu của bạn là số người tiếp cận, thì hãy xem xét lượt hiển thị.

Cách tính số liệu

Số liệu này được tính bằng tổng số tương tác có sẵn, bao gồm lượt hiển thị, lượt click và lượt truy cập đã xảy ra trước chuyển đổi dựa trên dữ liệu nhận được từ các kết nối theo dõi, pixel, ứng dụng hoặc nhóm sự kiện offline của bạn.

Lượt hiển thị và lượt click được báo cáo cho các nền tảng quảng cáo mà bạn đã thiết lập kết nối theo dõi và được tự động báo cáo cho Facebook cũng như các nền tảng do Facebook sở hữu.

Số liệu liên quan

* Nguồn: Facebook