Giới thiệu về mô hình phân bổ

30/11/2019

Mô hình phân bổ xác định cách ấn định giá trị đóng góp cho các điểm tiếp xúc của một chuyển đổi. Các mô hình phân bổ khác nhau phân bổ số giá trị đóng góp khác nhau cho chuyển đổi trên quảng cáo của bạn. Mô hình phân bổ có thể dựa trên một quy tắc, một tập hợp quy tắc hoặc một mô hình thống kê. Khi sử dụng mô hình theo quy tắc, bạn có thể chọn quy tắc giúp xác định cách ghi nhận chuyển đổi cho các điểm tiếp xúc khác nhau. Mô hình một điểm giúp bạn ấn định giá trị đóng góp cho một điểm tiếp xúc duy nhất, trong khi đó, với mô hình đa điểm, bạn có thể ấn định giá trị đóng góp cho nhiều điểm tiếp xúc trong lộ trình chuyển đổi của người tiêu dùng. Các mô hình thống kê, như mô hình phân bổ theo dữ liệu của Facebook, xem xét dữ liệu lịch sử để xác định giá trị đóng góp và sẽ thay đổi theo hoạt động kinh doanh của bạn.

Điểm tiếp xúc bao gồm mọi tương tác của người tiêu dùng với quảng cáo. Các điểm tiếp xúc tạo nên lộ trình chuyển đổi của người tiêu dùng, lộ trình này có thể đi qua những giai đoạn khác nhau của phễu marketing. Điểm tiếp xúc đầu tiên có thể giới thiệu với người tiêu dùng về thương hiệu hoặc sản phẩm, điểm tiếp xúc ở giữa có thể giúp làm tăng mức độ cân nhắc của họ về sản phẩm còn điểm tiếp xúc cuối cùng có thể khiến họ chuyển đổi.

Khoảng thời gian phân bổ sẽ xác định các điểm tiếp xúc mà mô hình sẽ cân nhắc. Ví dụ: nếu bạn chọn khoảng thời gian phân bổ lượt hiển thị trong 1 ngày và lượt click trong 7 ngày, thì mô hình sẽ chỉ bao gồm các lượt hiển thị trong ngày hôm trước hoặc lượt click trong tuần trước dẫn đến chuyển đổi. Trong Phân bổ trên Facebook, bạn có thể chọn khoảng thời gian phân bổ tối đa là 90 ngày.

Bài viết này có các nội dung sau:

Giới thiệu về mô hình phân bổ theo dữ liệu

Mô hình phân bổ theo dữ liệu ấn định giá trị đóng góp một phần của một chuyển đổi cho các điểm tiếp xúc trên Facebook dựa trên tác động gia tăng theo ước tính của chuyển đổi đó. Đây là mô hình thống kê do Facebook phát triển và được cập nhật theo định kỳ. Mô hình phân bổ theo dữ liệu chỉ đo lường chiến dịch trên Facebook, Instagram, Audience Network và Messenger. Tìm hiểu thêm.

* Nguồn: Facebook

Giới thiệu về mô hình phân bổ giá trị đóng góp đồng đều

Mô hình phân bổ giá trị đóng góp đồng đầu ấn định phần trăm giá trị đóng góp bằng nhau cho chuyển đổi đến mỗi điểm tiếp xúc trên lộ trình chuyển đổi.

Cách sử dụng

Mô hình ấn định giá trị đóng góp đồng đều được sử dụng để xem xét toàn bộ lộ trình chuyển đổi và ấn định giá trị đóng góp bằng nhau cho mỗi điểm tiếp xúc bất kể vị trí xuất hiện trên lộ trình chuyển đổi hoặc đó là lượt click, lượt truy cập hay lượt hiển thị.

Mô hình này giúp bạn nắm được cách đánh giá điểm tiếp xúc đầu giới thiệu sản phẩm, điểm tiếp xúc giữa tạo thành sự cân nhắc và điểm tiếp xúc cuối giúp mọi người đi tới điểm chuyển đổi. Thông thường, các mô hình ấn định giá trị đóng góp đồng đều mang tính minh họa nhiều hơn là thực tiễn,vì chưa chắc tất cả các điểm tiếp xúc đều có hiệu quả như nhau So với mô hình lượt chạm sau cùng hoặc lượt click sau cùng, mô hình ấn định giá trị đóng góp đồng đều phản ánh tốt hơn cách tất cả các điểm tiếp xúc dẫn đến chuyển đổi và giúp bạn hiểu cách phân bổ đa điểm hỗ trợ bạn đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt.

Nếu mục tiêu của bạn là hiểu và ấn định giá trị đóng góp cho toàn bộ lộ trình chuyển đổi, bạn cũng nên cân nhắc cả các mô hình phân bổ vị trí và giảm giá theo thời gian.

Cách tính

Mô hình ấn định giá trị đóng góp đồng đều là mô hình phân bổ đa điểm dựa trên quy tắc. Mô hình này ấn định phần trăm giá trị đóng góp bằng nhau cho chuyển đổi đến mỗi lượt click, lượt truy cập và lượt hiển thị trên lộ trình chuyển đổi. Nếu lượt click và lượt truy cập xảy ra cách nhau trong vòng 60 giây, thì chỉ lượt click được ghi nhận. Lượt hiển thị luôn được ghi nhận, bất kể là gần với lượt click hoặc lượt truy cập ở mức nào.

Ví dụ: nếu có một lượt hiển thị, 3 lượt click và một lượt truy cập trên lộ trình chuyển đổi, thì mỗi lượt sẽ nhận được 20% giá trị đóng góp cho chuyển đổi.

* Nguồn: Facebook

Giới thiệu về mô hình phân bổ lượt click hoặc lượt truy cập sau cùng

Mô hình phân bổ lượt click hoặc lượt truy cập sau cùng ấn định 100% giá trị đóng góp cho lượt click hoặc lượt truy cập sau cùng xảy ra trong lộ trình chuyển đổi.

Cách sử dụng

Mô hình lượt click hoặc lượt truy cập sau cùng được sử dụng khi bạn chỉ muốn xem xét lượt click hoặc lượt truy cập sau cùng trong lộ trình chuyển đổi.

Mô hình này giúp bạn hiểu cách đánh giá lượt click hoặc lượt truy cập sau cùng trước chuyển đổi, đặc biệt khi thành công được xác định trong khoảng thời gian phân bổ ngắn hoặc khi chuyển đổi của bạn có mức cân nhắc thấp.

Mô hình này không ấn định giá trị đóng góp cho các lượt hiển thị hoặc điểm tiếp xúc trước đó có thể gây tác động gia tăng cũng như đơn giản hóa quá mức lộ trình chuyển đổi dựa vào mức độ nhận biết và cân nhắc. Nếu mục tiêu của bạn là hiểu và ấn định giá trị đóng góp cho toàn bộ lộ trình chuyển đổi, hãy xem xét cả những mô hình phân bổ giá trị đóng góp, vị trí hoặc giảm giá theo thời gian.

Cách tính

Mô hình lượt click hoặc lượt truy cập sau cùng là mô hình phân bổ một lượt chạm dựa trên quy tắc. Mô hình này ấn định 100% giá trị đóng góp cho chuyển đổi đến lượt click hoặc lượt truy cập sau cùng trong lộ trình chuyển đổi. Nếu lượt click và lượt truy cập xảy ra cách nhau trong vòng 60 giây, thì chỉ lượt click được ghi nhận.

Ví dụ: nếu lộ trình chuyển đổi chứa lượt hiển thị trước, sau đó là lượt click rồi đến lượt truy cập, thì lượt truy cập sẽ nhận được 100% giá trị đóng góp cho chuyển đổi. Nếu lộ trình chuyển đổi chứa lượt hiển thị trước, sau đó là lượt click rồi đến lượt truy cập sau đó 30 giây, thì lượt click và lượt truy cập sẽ được tính là cùng một điểm tiếp xúc và được ấn định 100% giá trị đóng góp cho chuyển đổi.

* Nguồn: Facebook

Giới thiệu về mô hình phân bổ lượt chạm sau cùng

Mô hình phân bổ lượt chạm sau cùng ấn định 100% giá trị đóng góp cho chuyển đổi đến lượt click hoặc lượt truy cập sau cùng đã xảy ra trong lộ trình chuyển đổi. Nếu không có lượt click hoặc lượt truy cập nào, thì mô hình này sẽ ấn định giá trị đóng góp cho lượt hiển thị sau cùng.

Cách sử dụng

Mô hình lượt chạm sau cùng được sử dụng khi bạn chỉ muốn xem xét điểm tiếp xúc sau cùng trong lộ trình chuyển đổi.

Mô hình này giúp bạn hiểu cách đánh giá điểm tiếp xúc sau cùng trong lộ trình chuyển đổi, đặc biệt khi thành công được xác định trong khoảng thời gian phân bổ ngắn hơn hoặc khi chuyển đổi của bạn có mức cân nhắc thấp.

Mô hình này không ấn định giá trị đóng góp cho các điểm tiếp xúc trước đó có thể gây tác động gia tăng cũng như đơn giản hóa quá mức lộ trình chuyển đổi dựa vào hoạt động trên, giữa phễu như nhận biết và cân nhắc. Nếu mục tiêu của bạn là hiểu và ấn định giá trị đóng góp cho toàn bộ lộ trình chuyển đổi, hãy xem xét cả những mô hình phân bổ giá trị đóng góp, vị trí hoặc giảm giá theo thời gian.

Cách tính số liệu

Mô hình lượt chạm sau cùng là mô hình phân bổ một lượt chạm dựa trên quy tắc. Mô hình này ấn định 100% giá trị đóng góp cho chuyển đổi đến lượt click hoặc lượt truy cập sau cùng đã xảy ra trong lộ trình chuyển đổi. Nếu không có lượt click hoặc lượt truy cập nào, thì mô hình này sẽ ấn định giá trị đóng góp cho lượt hiển thị sau cùng. Nếu lượt click và lượt truy cập xảy ra cách nhau trong vòng 60 giây, thì chỉ lượt click được ghi nhận. Lượt hiển thị luôn được ghi nhận, bất kể là gần với lượt click hoặc lượt truy cập ở mức nào.

Ví dụ: nếu lộ trình chuyển đổi chứa lượt hiển thị trước, sau đó là lượt click rồi đến lượt truy cập, thì lượt truy cập sẽ nhận được 100% giá trị đóng góp cho chuyển đổi. Nếu lộ trình không có lượt click hoặc lượt truy cập thì lượt hiển thị sẽ nhận được 100% giá trị đóng góp cho chuyển đổi. Nếu lộ trình chuyển đổi chứa lượt hiển thị trước, sau đó là lượt click rồi đến lượt truy cập sau đó 30 giây, thì lượt click và lượt truy cập sẽ được tính là cùng một điểm tiếp xúc và được ấn định 100% giá trị đóng góp cho chuyển đổi.

* Nguồn: Facebook

Giới thiệu về mô hình phân bổ vị trí

Mô hình phân bổ vị trí ấn định tỷ lệ phần trăm cụ thể của giá trị đóng góp cho chuyển đổi đến các điểm tiếp xúc đầu tiên và sau cùng trong lộ trình chuyển đổi, với giá trị đóng góp còn lại được phân bổ đồng đều trên tất cả các điểm tiếp xúc khác.

Cách sử dụng

Mô hình vị trí được sử dụng để cân nhắc toàn bộ lộ trình chuyển đổi, nhưng ấn định giá trị đóng góp theo trọng số cho các điểm tiếp xúc đầu tiên và sau cùng.

Mô hình này giúp bạn hiểu cách đánh giá các điểm tiếp xúc xảy ra đầu tiên và sau cùng trong lộ trình chuyển đổi. Mô hình này thường đánh giá mọi điểm tiếp xúc giữa có ít giá trị đóng góp hơn điểm tiếp xúc đầu tiên và sau cùng. So với mô hình lượt chạm hoặc lượt click sau cùng, mô hình vị trí phản ánh tốt hơn cách tất cả các điểm tiếp xúc dẫn đến chuyển đổi trong khi xem xét các vai trò quan trọng của điểm tiếp xúc đầu tiên và sau cùng trong lộ trình chuyển đổi.

Nếu mục tiêu của bạn là hiểu và ấn định giá trị đóng góp cho toàn bộ lộ trình chuyển đổi, bạn cũng nên cân nhắc cả các mô hình phân bổ giá trị đóng góp và giảm giá theo thời gian.

Cách tính

Mô hình vị trí là mô hình phân bổ đa điểm dựa trên quy tắc, nơi các điểm tiếp xúc đầu tiên và sau cùng được ấn định phần trăm cụ thể giá trị đóng góp và giá trị đóng góp còn lại sẽ được phân bổ đồng đều trên tất cả các điểm tiếp xúc khác.

Mô hình vị trí được cung cấp ở hai cấu hình, 30% và 40%, trong đó 30 hoặc 40% giá trị đóng góp được ấn định cho cả điểm tiếp xúc đầu tiên và sau cùng, với 40 hoặc 20% giá trị đóng góp còn lại được phân bổ đồng đều giữa các điểm tiếp xúc còn lại. Nếu lượt click và lượt truy cập xảy ra cách nhau trong vòng 60 giây, thì chỉ lượt click được ghi nhận. Lượt hiển thị luôn được ghi nhận, bất kể là gần với lượt click hoặc lượt truy cập ở mức nào.

Ví dụ: nếu bạn chọn Vị trí 30% và có năm điểm tiếp xúc trong lộ trình chuyển đổi, thì điểm tiếp xúc đầu tiên sẽ nhận được 30% giá trị đóng góp, điểm tiếp xúc sau cùng sẽ nhận được 30% giá trị đóng góp và ba điểm tiếp xúc còn lại, mỗi điểm sẽ nhận được 13% giá trị đóng góp.

* Nguồn: Facebook

Giới thiệu về mô hình phân bổ giảm giá theo thời gian

Mô hình phân bổ giảm giá theo thời gian ấn định phần trăm giá trị đóng góp tăng dần cho chuyển đổi đến các điểm tiếp xúc khi gần đến thời gian chuyển đổi hơn.

Cách sử dụng

Mô hình giảm giá theo thời gian được sử dụng để xem xét toàn bộ lộ trình chuyển đổi, nhưng ấn định giá trị đóng góp theo trọng số cho các điểm tiếp xúc khi gần đến thời gian chuyển đổi hơn.

Mô hình này giúp bạn hiểu cách đánh giá nhiều điểm tiếp xúc đã dẫn đến chuyển đổi, nhưng ấn định nhiều giá trị đóng góp hơn cho những điểm tiếp xúc gần đây nhất. So với mô hình lượt chạm sau cùng hoặc lượt click sau cùng, mô hình giảm giá theo thời gian phản ánh tốt hơn cách tất cả các điểm tiếp xúc dẫn đến chuyển đổi, có thể biểu hiện thực tế hơn cách khách hàng tương tác và cân nhắc quảng cáo khi họ tiến gần đến chuyển đổi hơn.

Nếu mục tiêu của bạn là hiểu và ấn định giá trị đóng góp cho toàn bộ lộ trình chuyển đổi, bạn cũng nên cân nhắc cả các mô hình phân bổ giá trị đóng góp và vị trí.

Cách tính

Mô hình giảm giá theo thời gian là một mô hình phân bổ đa điểm dựa trên quy tắc. Mô hình này giảm một nửa lượng giá trị đóng góp được ấn định sau một khoảng thời gian nhất định, đồng thời ấn định nhiều giá trị đóng góp hơn cho những điểm tiếp xúc gần đây nhất. Nếu lượt click và lượt truy cập xảy ra cách nhau trong vòng 60 giây, thì chỉ lượt click được ghi nhận. Lượt hiển thị luôn được ghi nhận, bất kể là gần với lượt click hoặc lượt truy cập ở mức nào.

Mô hình giảm giá theo thời gian được cung cấp ở hai cấu hình, thời gian giảm một nửa giá trị là 1 ngày và 7 ngày. Thời gian giảm một nửa giá trị dẫn đến phân bổ giá trị đóng góp đồng đều hơn theo thời gian, còn thời gian giảm một nửa giá trị ngắn hơn sẽ phân bổ phần lớn giá trị đóng góp cho những điểm tiếp xúc gần đây nhất.

Ví dụ: chọn thời gian giảm một nửa giá trị là 1 ngày nghĩa là các điểm tiếp xúc diễn ra 1 ngày trước khi chuyển đổi sẽ nhận được 50% giá trị đóng góp và diễn ra trước 2 ngày sẽ nhận được 25% giá trị đóng góp.

* Nguồn: Facebook

* Nguồn: Facebook