Lượt hiển thị được phân phối cho một người

30/11/2019

Số lần hệ thống đo lường của chúng tôi xác minh rằng quảng cáo đã được phân phối cho một người.

Cách sử dụng

Lượt hiển thị được phân phối cho một người sẽ xóa lượt hiển thị được phân phối cho các nguồn gian lận mà chúng tôi có thể phát hiện để hiển thị số quảng cáo đã được phân phối cho một người theo ước tính. Sau khi loại bỏ gian lận, bạn có thể xác định nhà phát hành nào tiếp cận mọi người hiệu quả nhất.

Cách tính số liệu

Lượt hiển thị được phân phối cho một người sẽ xóa lượt hiển thị được phân phối cho các nguồn gian lận mà chúng tôi có thể phát hiện để hiển thị số quảng cáo đã được phân phối cho một người.

* Nguồn: Facebook