Trả phí

30/11/2019

Số lượt chuyển đổi được phân bổ cho điểm tiếp xúc trả phí bao gồm tất cả các lượt hiển thị và lượt click, cũng như lượt truy cập từ các liên kết có giá trị utm_source hoặc cả giá trị utm_source và utm_campaign.

Cách tính số liệu

Số liệu này tính số lượt chuyển đổi được phân bổ cho điểm tiếp xúc trả phí bao gồm tất cả các lượt hiển thị và lượt click, cũng như lượt truy cập từ các liên kết có giá trị utm_source hoặc cả giá trị utm_source và utm_campaign.

Chẳng hạn, giả sử ai đó nhấp vào quảng cáo hiển thị của bạn trên trang web "https://example.com" và URL có thông số "utm_source=display" và "utm_campaign=spring2018." Nếu họ chuyển đổi và bạn đang sử dụng mô hình lượt click hoặc lượt truy cập sau cùng, thì lượt chuyển đổi này sẽ được phân bổ cho hạng mục trả phí, nguồn là "display" và chiến dịch là "spring2018". Nếu thiếu utm_campaign trong URL thì lượt chuyển đổi này sẽ được phân bổ cho hạng mục trả phí, nguồn là "display" và không có chiến dịch. Nếu thiếu utm_source thì lượt chuyển đổi này sẽ được phân bổ cho hạng mục tự nhiên và nguồn là "example.com".

* Nguồn: Facebook