Tìm kiếm

30/11/2019
Số sự kiện tìm kiếm được ghi nhận cho quảng cáo của bạn, dựa trên thông tin nhận được từ một hoặc nhiều Công cụ kinh doanh trên Facebook được kết nối của bạn.

Cách tính số liệu

Số liệu này tính các sự kiện tìm kiếm do một trong các Công cụ kinh doanh trên Facebook (chẳng hạn như Facebook pixel, SDK ứng dụng hoặc nhóm sự kiện offline) theo dõi và ghi nhận cho quảng cáo của bạn.

* Nguồn: Facebook