Bồ Đào Nha

30/11/2019

Tùy chọn thanh toán được chấp nhận

Bạn có thể thanh toán cho quảng cáo trên Facebook bằng các phương thức thanh toán sau:

Thông tin thuế

Xem tùy chọn thanh toán dành cho một quốc gia khác

Tài nguyên khác

* Nguồn: Facebook