Số lượt click vào liên kết

30/11/2019
Số lượt click vào liên kết trong quảng cáo dẫn đến trang đích hoặc trải nghiệm, trong hoặc ngoài Facebook. Đối với quảng cáo nhằm thúc đẩy lượt xem trang cá nhân Instagram, số lượt click vào liên kết bao gồm các lượt click vào tiêu đề quảng cáo hoặc bình luận dẫn đến trang cá nhân của nhà quảng cáo.

Cách sử dụng

Lượt click vào liên kết là một cách để đo lường mối quan tâm mà quảng cáo của bạn tạo ra trong số đối tượng. Các nhà quảng cáo kỹ thuật số thường xem tỷ lệ click là thước đo thành công của chiến dịch quảng cáo online.

Để hiểu rõ hơn điều gì sẽ xảy ra sau khi ai đó nhấp vào quảng cáo của mình, bạn có thể so sánh lượt click vào liên kết với các số liệu khác. Chẳng hạn, bạn có thể so sánh lượt click vào liên kết với lượt xem trang đích để biết tần suất truy cập trang đích của bạn từ những người đã nhấp vào quảng cáo.

Cách tính số liệu

Số liệu này sẽ tính lượt click vào liên kết trên mọi khu vực quảng cáo liên kết với trang đích hoặc trải nghiệm cho quảng cáo đó. Ví dụ: Bạn có thể tính lượt click vào liên kết nếu ai đó đã nhấp vào hình ảnh của một quảng cáo hoặc nếu họ đã nhấp vào nút kêu gọi hành động trên cùng quảng cáo đó.

Những trang đích này có thể ở bên ngoài Facebook, hoặc có thể là những trải nghiệm hoặc trang đích trên các tài sản do Facebook sở hữu. Ví dụ: các liên kết này có thể bao gồm liên kết quảng cáo tới:

 • Trang web
 • Cửa hàng ứng dụng hoặc liên kết sâu trong ứng dụng
 • Nhấp để gọi
 • Nhấp để nhắn tin
 • Bản đồ/chỉ đường
 • Facebook Canvas
 • Mẫu tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook
 • Facebook Marketplace
 • Trải nghiệm bản dùng thử
 • Video khởi chạy trải nghiệm Xem & Lướt xem
 • Video do trang web khác lưu trữ (bao gồm video được nhúng trong quảng cáo trên Bảng tin nhưng được lưu trữ trên nền tảng video như YouTube hoặc Vimeo)

Lượt click vào liên kết tạo ra lượt truy cập trang cá nhân Instagram

Đối với các quảng cáo trên Instagram có bao gồm nút Truy cập trang cá nhân Instagram, lượt click vào liên kết sẽ được tính khi mọi người nhấp vào tên trang cá nhân trong phần tiêu đề hoặc bình luận, do những lượt click này sẽ dẫn đến cùng một trang đích như nút Truy cập trang cá nhân Instagram.

* Nguồn: Facebook