account

30/11/2019

Một khách hàng, thường là một tổ chức mua sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.