Tạo nội dung

30/11/2019
Định dạng XML của YouTube sẽ được thay bằng DDEX (chỉ âm nhạc) và mẫu CSV (tất cả các ngành). YouTube không khuyến khích bất kỳ hoạt động triển khai mới nào về định dạng XML của YouTube. Bạn chỉ nên sử dụng trang này làm tài liệu tham chiếu cho các hoạt động triển khai hiện có. Hãy truy cập vào phần Sử dụng nguồn cấp dữ liệu DDEX của YouTube để biết thêm thông tin về định dạng mới.
Chỉ những đối tác sử dụng Trình quản lý nội dung của YouTube để quản lý nội dung có bản quyền mới có thể dùng các tính năng mô tả trong bài viết này.

Nội dung là bản trình bày tài sản trí tuệ của bạn trong hệ thống quản lý quyền của YouTube. Thẻ <asset> xác định và mô tả nội dung. Thuộc tính type của thẻ cho biết đó là loại nội dung gì, chẳng hạn như phim, video nhạc, bản ghi âm hay tập chương trình truyền hình. Các thuộc tính khác đưa ra nhiều cách khác nhau để xác định nội dung khi bạn cần tham khảo sau này:

 • Thuộc tính id là thông tin nhận dạng duy nhất mà YouTube gán cho nội dung đó khi bạn tạo nội dung.

 • Thuộc tính tag là thông tin nhận dạng tùy chỉnh mà bạn gán cho nội dung. tag phải là duy nhất cho loại nội dung có sẵn để kết hợp thuộc tính typetag xác định duy nhất một nội dung.

 • Thuộc tính path cho phép bạn xác định nội dung bằng XPath.

Bạn có thể sử dụng thuộc tính tagpath để đề cập đến một nội dung được xác định trong nguồn cấp dữ liệu hiện tại. id nội dung không tồn tại cho đến khi bạn tạo nội dung, vì vậy bạn chỉ có thể sử dụng nó khi bạn cập nhật nội dung hiện có.

 

Các thẻ phụ của <asset> mô tả nội dung. Các thẻ hiện có khác nhau tùy theo loại nội dung. Chẳng hạn, nội dung phim có xếp hạng trong khi nội dung bản ghi âm có số ISRC. Xem Trường siêu dữ liệu dự kiến dành cho loại nội dung cụ thể để biết thông tin chi tiết về các thẻ dành cho mỗi loại nội dung.

 

Ví dụ

Chương trình truyền hình

Các đoạn trích nguồn cấp dữ liệu dưới đây minh họa cách tạo nội dung chương trình, phần và tập.

Phải có một chương trình trước khi bạn có thể thêm phần vào chương trình đó, đồng thời phải có cả chương trình và phần trước khi bạn có thể thêm tập. Vì vậy, bạn không thể tạo chương trình, phần và tập trong cùng một nguồn cấp nội dung. Gửi nguồn cấp dữ liệu tạo nội dung chương trình. Sau khi YouTube đã xử lý nguồn cấp dữ liệu đó, hãy gửi nguồn cấp dữ liệu thứ hai để tạo nội dung phần, sau đó là nguồn cấp dữ liệu thứ ba để thêm tập vào phần đó.

Lưu ý rằng bạn liên kết các tập và phần với chương trình của chúng bằng thẻ <show_custom_id>, chứ không phải bằng cách xác định mối quan hệ giữa chúng.

PhimMovies

Đoạn trích nguồn cấp dữ liệu dưới đây minh họa cách tạo nội dung phim.


 <asset type="movie">
  <actor>Sarah Marshal
  <content_type>Feature Film
  <custom_id>BBEW-DW
  <description>The Wiki is getting larger!
  <director>Will Harper
  <genre>Crime
  <original_release_date>2010-01-01
  <original_release_medium>Film
  <producer>Griffin Harding
  <producer>John Patterson
  <title>Wiki Wiki Wiki II
  <url>http://www.example.co.uk/wikiwikiwiki
  <writer>Jack Sprat
 

Âm nhạc

Đoạn trích XML dưới đây cho biết ba nội dung. Nội dung đầu tiên là video nhạc, nội dung thứ hai là bản ghi âm và nội dung thứ ba là sáng tác.


  <asset type="music_video">
   <label>Windy Music
   <title>Oboes are down on their luck
   <genre>Blues
   <isrc>US8970900486
   <artist>Hot Dog McCarthy
   <upc>00629217062280
  

  <asset type="sound_recording" tag="ISRC">
   <custom_id>YourID 
   <title>Foo Time
   <album>We have all the Foo in the world
   <artist>The Foos     
   <genre>Blues       
   <grid>
   <isrc>
   <label>Foo label
  

  <asset type="composition" tag="T0913255414">
   <title>Full-size Pickup Line
   <notes>
   <custom_id>764a8sx34
   <iswc>T0913255414
   <writer>Bridges,Ashley
   <writer>House,Simon
  

Video trên web

Đoạn trích nguồn cấp dữ liệu dưới đây minh họa cách tạo nội dung video cơ bản trên web.


 <asset type="web">
  <custom_id>WEB-771
  <description>Dave becomes a Web celebrity.
  <notes>Production code: ABCDEFG; Length: 11'51"
  <title>I am on the Internet
  <url>http://hippydippy.example.com/seasons/one/ep001
 

* Nguồn: Youtube