Hướng dẫn sử dụng Brandee Admin

Linh 10/10/2019, Cập nhật: 3 năm trước

Đầu tiên, để vào được trang admin bạn cần có 1 tài khoản đăng nhập được cấp từ ban quản trị web. Sau đó đăng nhập vào. 

Link đăng nhập: https://admin.brandee.edu.vn/

1. Tổng quan

2. Cài đặt chung

3. Quản lý khoá học

4. Trang

5. Bài viết

6. Chuyên mục

7. Thuật ngữ

8. Gửi thông báo

9. Tài khoản

10. Thư viện

11. Bình luận 

12. Đánh giá

13. Lịch sử thanh toán

14. Lịch sử hoạt động 

Linh 10/10/2019, Cập nhật: 3 năm trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận