60 tài liệu học SEO do Google biên soạn

Phạm Văn Siêng 24/09/2019, Cập nhật: 4 năm trước

Gần đây, Brandee thường xuyên tổ chức các buổi workshop SEO nên tôi đã có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu và tìm tài liệu học SEO.
Chia sẻ thật lòng thì kinh nghiệm làm SEO thực chiến của Siêng là sự kết hợp hiệu quả giữa tài liệu học SEO Google và kinh nghiệm Marketing mà tôi có được. Nên đọc được những tài liệu do đội ngũ Google biên soạn nó thật đã làm sao :D. Bởi nó vừa khoa học, vừa chính thống và vừa áp dụng ngay cho công việc SEO thực tế của tôi.
Đó là lý do tôi vẫn hay chia sẻ những học viên Marketing Online của tôi tại Brandee rằng hãy tìm tài liệu Google mà đọc :).

Dưới đây là danh sách tài liệu học SEO mà bạn nên tham khảo để làm SEO tốt hơn.

 Rank Google Guideline or Support Documents Source
1
Guidance on building high-quality websites View
2
Main webmaster guidelines View
3
Quality Rater’s Guide March 14, 2017 (and previous years!) View
4
Link Schemes Warning View
5
Disavow Backlinks Warning View
6
Auto-Generated Content Warning View
7
Affiliate Programs Advice View
8
Report spam, paid links, or malware View
9
Reconsideration requests View
10
List of common manual actions View
11
Use rel=”nofollow” for specific links View
12
Adding A Site To Google View
13
Browser Compatibility Advice View
14
URL Structure Advice View
15
Learn about sitemaps View
16
Duplicate Content View
17
Use canonical URLS View
18
Indicate paginated content View
19
Change page URLs with 301 redirects View
20
How Google Deals With AJAX View
21
Review your page titles and snippets View
22
Meta tags that Google understands View
23
Image Publishing Guidelines View
24
Video best practices View
25
Flash and other rich media files View
26
Learn about robots.txt files View
27
Create useful 404 pages View
28
Introduction to Structured Data View
29
Mark Up Your Content Items View
30
Schema Guidlines View
31
Keyword Stuffing Warnings View
32
Cloaking Warning View
33
Sneaky Redirects Warning View
34
Hidden Text & Links Warnings View
35
Doorway Pages Warnings View
36
Scraped Content Warnings View
37
Malicious Behaviour Warnings View
38
Hacking Warnings View
39
Switching to Https View
40
User Generated Spam Warnings View
41
Social Engineering View
42
Malware and unwanted software View
43
Developing Mobile Sites View
44
Sneaky mobile redirects View
45
Developing mobile-friendly pages View
46
Use HTTP “Accept” header for mobile View
47
Feature phone sitemaps View
48
Multi-regional and multilingual sites View
49
Use hreflang for language and regional URLs View
50
Use a sitemap to indicate alternate language View
51
Locale-aware crawling by Googlebot View
52
Remove information from Google View
53
Move your site (no URL changes) View
54
Move your site (URL changes) View
55
How Google crawls, and serves results View
56
Ranking In Google View
57
Search Engine Optimisation View
58
Steps to a Google-friendly site View
59
Webmaster FAQ View
60
Check your site’s search performance View


Nếu bạn thấy chưa đầy đủ? hay comment để tôi bổ sung.

Phạm Văn Siêng 24/09/2019, Cập nhật: 4 năm trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận